iki zamanl� motor 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat yle benzer eyler bulduk:

        . iki zamanl motor